«Το Κυπριακό Δίκαιο της Επιείκειας», Δρ. Χρίστος Κληρίδης, Λευκωσία 2021

Buy Now Price: €74.00

Description

Το βιβλίο «Το κυπριακό δίκαιο της επιείκειας» αναλύει διεξοδικά τις αρχές της επιείκειας, που αποτελούν πτυχή του αγγλικού Δικαίου, όπως και το πεδίο εφαρμογής τους. Τα νομικά θέματα που αναπτύσσονται σε αυτό είναι: η ειδική εκτέλεση, το κώλυμα - estoppel, οι δείκτες της επιείκειας ''Maxims of Equity'', η αποκατάσταση για αδικαιολόγητο πλουτισμό, τα καταπιστεύματα, οι θεραπείες του δικαίου επιείκειας και τα διατάγματα. Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, φοιτητές αλλά και σε κάθε μελετητή του κυπριακού δικαίου.