Ιδρυτική Πράξη του Ιδρύματος «Πολιτιστικό ΄Ιδρυμα Νέαρχου Κληρίδη»

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Ίδρυμα με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΑΡΧΟΣ Κ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ το οποίο θα εδρεύει στο χωριό Αγρός – Λεμεσός εις την οδό Ροτσίδη 38Α.

2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στην παρούσα ιδρυτική πράξη οι ακόλουθοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:

(α)  Διοικητικό Συμβούλιο σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

(β)  Πρόεδρος σημαίνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

(γ)  Μέλη σημαίνει τα μέλη του Ιδρύματος

(δ) Ίδρυμα σημαίνει το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΑΡΧΟΣ Κ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ

3. ΣΚΟΠΟΙ

(α) Η προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής, πνευματικής, επιστημονικής, ακαδημαϊκής και πολιτιστικής προόδου ανά το Παγκύπριο.

(β) Η προώθηση της συνεργασίας με όλους τους φορείς που στοχεύουν στην κοινωνική, οικονομική, πνευματική, επιστημονική, ακαδημαϊκή και πολιτιστική πρόοδο.

(γ) Η παροχή υποτροφιών (και βραβείων) σε μαθητές, φοιτητές, ερευνητές και αξιέπαινους αυτοδίδακτους εκπροσώπους των τεχνών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, π.χ. Ελλάδα, Αγγλία, Αυστραλία κτλ.

(δ) Προκήρυξη διαγωνισμών ερευνητικών υποτροφιών σε θέματα επικεντρωμένα στους σκοπούς του Ιδρύματος.

(ε)  Η οργάνωση επιμορφωτικών διαλέξεων, εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

(στ) Να δέχεται δωρεές και επιχορηγήσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα προς επίτευξη των σκοπών του.

(ζ) Η παροχή οικονομικής και τεχνικής ενίσχυσης σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά την κρίση της Διοίκησης του Ιδρύματος.

4. ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΣΚΟΠΩΝ

Οι σκοποί επιδιώκονται με:

(α) Την ίδρυση ταμείου δια την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.

(β) Διοργάνωση επιμορφωτικών διαλέξεων, εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

(γ) Προκήρυξη και παροχή υποτροφιών.

(δ) Προκήρυξη ερευνητικών υποτροφιών.

(ε) Κατάλληλες διαλέξεις προς τα μέλη του Ιδρύματος.

(στ) Κοινές εκδηλώσεις με άλλους κοινωνικούς, οικονομικούς, επιστημονικούς φορείς εις Κύπρον και στο εξωτερικό, π.χ. Ελλάδα, Αγγλία, Αυστραλία, κτλ.

(ζ) Δωρεές, συνεισφορές και επιχορηγήσεις, συνδρομές εκτελεστικών μελών και τακτικών μελών, εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις και από οποιανδήποτε άλλη πηγή.

(η) Γενικώς ή δια νομίμων μέσων διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξεως ήτις θέλει φανεί στο ΄Ιδρυμα ως συναφής ή συντελεστική προς επίτευξιν των σκοπών του ή οιωνδήποτε τούτων.

5. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΄Ιδρυμα δεν έχει καμία σχέση με πολιτικές ομάδες και δεν αναμειγνύεται σε θέματα πολιτικής φύσης.

6. ΜΕΛΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Τακτικά μέλη του ιδρύματος μπορούν να είναι Κύπριοι πολίτες κάτοχοι Κυπριακού Διαβατηρίου ή Κυπριακής Ταυτότητας, ή μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου ή του εξωτερικού, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από θρήσκευμα, πολιτική, φυλετική ή άλλη διάκριση.

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει αρωγά μέλη, πρόσωπα που πρόσφεραν και μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στο ΄Ιδρυμα που θα κρίνονται ανάλογα πολύτιμες.  Τα μέλη αυτά μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική πρόσκληση, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.  Τα αρωγά μέλη δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ: Η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση μέλους της ανακηρύσσει επίτιμα μέλη πρόσωπα που πρόσφεραν άκρως πολύτιμες υπηρεσίες στο ΄Ιδρυμα και που διαπρέπουν στην κοινωνία.  Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών και δικαιούνται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.